prof. dr. sci. Elmedin Bajrić

prof. dr. sci. Elmedin Bajrić

prof. dr. sci. Elmedin Bajrić

Rođen je 1979. godine u Sarajevu.

Osnovnu školu završio u Zavidovićima, Opću gimnaziju u Zenici. Diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2004. godine i stekao stručno zvanje doktor stomatologije.

Zaposlen je na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu od 2006. godine, i to prvo kao opšti stomatolog na Klinici za preventivnu i dječiju stomatologiju, a od 2007. godine do danas uposlenik Katedre za preventivnu stomatologiju i pedodonciju Fakulteta.

Tokom zaposlenja na Katedri 2010. godine magistrirao, 2011. godine postao specijalista dječije i preventivne stomatologije, a 2014. godine doktorirao. Od 2019. godine stekao akademsko zvanje vanredni profesor.

Autor i koautor je preko 60 radova objavljenih u časopisima i zbornicima sažetaka radova sa naučnih skupova. Autor i saradnik u 5 univerzitetskih udžbenika, učesnik u 3 naučno-istraživačka projekta, mentor 17 kandidata u dodiplomskoj i postdiplomskoj edukaciji, recenzent 15 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Učesnik i organizator u preko 20 različitih domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova (kursevi, seminari, simpozijumi, kongresi).

Član stručnih domaćih i međunarodnih udruženja (Stomatološka komora FBiH, Stomatološka komora Kantona Sarajevo, Udruženje stomatologa u FBiH, Balkansko udruženje stomatologa, FDI). Generalni sekretar Udruženja stomatologa u FBiH u periodu 2016-2020. godine. Zamjenik BaSS vijećnika u Vijeću BaS-a za BiH od 2017. godine. FDI oficir za vezu za BiH u periodu od 2017-2020. godine. Član humanitarne organizacije BIMA i aktivni sudionik njihovih akcija širom BiH od 2002. godine.

Aktivno poznavanje engleskog jezika (govor, čitanje, pisanje). Pasivno poznavanje njemačkog jezika. Aktivno poznavanje različitih kompjuterskih programskih paketa za Windows i iOS operativne sisteme. Bazično znanje iz područja medicinske biostatistike.

Sretno oženjen, otac dvoje djece.