O nama

O nama

Udruženje građana „BIMA“ je nevladino i nestranačko udruženje, formirano 31.10.1998. god. kao ogranak organizacije FIMA, koja u svijetu ima vrlo važnu ulogu. 

Federalno ministarstvo pravde ga je registrovalo 27.11.1998. godine. Upis je izvršen pod registarskim brojem 211, knjiga I registra.

Preregistracija je urađena 19.04.2005. godine pod nazivom Medicinska asocijacija BIMA u Bosni i Hercegovini broj: RU-274/2005 knjiga registra I.

BIMA je nevladino, neprofitabilno udruženje medicinskih radnika koja se bavi pružanjem zdravstvene zaštite zdravstveno neosiguranom stanovništvu, uglavnom izbjeglicama - povratnicima na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, ali i ljudima izvan zemlje za vrijeme prirodnih i drugih katastrofa. 

Osoblje koje podržava rad BIME, čine ljekari, stomatolozi, farmaceuti, radiolozi, medicinski laboranti, medicinske sestre i tehničari, fizioterapeuti, veterinari i studenti medicine, stomatologije, farmacije i veterine, te pridruženi volonteri drugih struka.

Zajednički osnovni ciljevi rada su: briga o jedinstvu i dobrobiti medicinskih profesionalaca u Bosni i Hercegovini, mobiliziranje profesionalnih i ekonomskih resursa u cilju osiguranja medicinskog staranja i pomoći pogođenim područjima i ljudima, širenje zdravstvene kulture putem organiziranja predavanja, simpozija i sastanaka, dobrovoljne akcije na terenu, odlazak na stručne sastanke i kongrese kao i organiziranje istih, jačanje saradnje među istraživačima koji se bave zdravstvenim i medicinskim pitanjima za dobrobit naroda i države Bosne i Hercegovine.

Ovaj vid djelovanja podrazumijeva:

- Specijalistički pregledi - dermatologa, fizijatra, ginekologa, infektologa, interniste, maksilofacijalog hirurga, neuropsihijatra, neurologa, oftalmologa, ortopeda, otorinolaringologa, pedijatra, pulmologa, specijaliste za karcinom dojke i stomatologa.

- Dijagnostika: laboratorijska dijagnostika, papa brisevi u ginekologiji, EKG snimanja, ultrazvuk sa tri sonde (štitnjače, abdomena, ginekologija) i mjerenje dioptrije za naočale.

      - Mentorski rad s mlađim kolegama

      - Edukacija stanovništva